MA / PGDip / PGTsert u meђunarodnim odnosima

Opšte

Opis programa

ÐеÑÑнаÑодни полиÑиÑки ÑиÑÑем Ñада доживÑава наÑзнаÑаÑниÑи пеÑиод пÑевÑаÑа од кÑаÑа Ñладног ÑаÑа. ÐаÑи меÑÑнаÑодни поÑлови ÐÐ / ÐÐ Ðип / ÐРЦеÑÑ, Ñа ÑпеÑиÑализаÑиÑама из ÑаÑÐ±ÐµÑ Ð±ÐµÐ·Ð±ÑедноÑÑи и ÑпиÑÑнаже

Са ÑпеÑиÑалиÑÑиÑким Pathways ÐÐ-а, ÑнапÑедиÑеÑе иÑÑоде кÑÑÑа коÑи олакÑаваÑÑ Ð²Ð°Ñе пÑÑоваÑе ка одÑеÑеним пÑÑевима каÑиÑеÑе. ÐодÑли наÑег кÑÑÑа ÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñани као âÑÑанÑÑоÑмаÑивниâ и âÑекÑоÑÑки водеÑиâ; ÑÑндаменÑално миÑеÑаÑÑ Ð½Ð°Ñин на коÑи ÑÑениÑи ÑазÑмиÑÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð¸ ÑигÑÑноÑни и обÑамбени кÑаÑолик. ÐаоÑÑжани овим вÑÑÑнÑким ÑÑÑдиÑама и ÑезÑлÑаÑима иÑÑÑаживаÑа оÑекÑÑемо да Ñе наÑи дипломиÑани ÑÑÑденÑи пÑеÑзеÑи водеÑе позиÑиÑе Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи ÑигÑÑноÑÑи.

ÐÑлаÑаÑÑÑи Ñе на ÑадÑÐ¶Ð°Ñ Ð½Ð°Ñе Школе за ÑÑÑдиÑе безбедноÑÑи - наÑвеÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼ÑÐºÑ Ð·Ð°ÑедниÑÑ Ñе вÑÑÑе Ñ ÑвеÑÑ - кÑÑÑ ÐºÐ¾ÑиÑÑи наÑе дÑбоке везе Ñа Ñимом за подÑÑаваÑе Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾Ñним оÑганизаÑиÑама ÑиÑом ÑвеÑа да би обезбедио наÑвиÑи ÑÑепен иÑÑода ÑÑеÑа и иÑÑÑаживаÑа. ÐÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑпÑни магиÑÑаÑÑки кÑÑÑ Ð¿ÑедаÑе Ñе 100% онлине, омогÑÑÑÑÑÑи вам да напÑедÑÑеÑе Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑÑ Ñз ваÑÑ ÐºÐ°ÑиÑеÑÑ Ñако да можеÑе оÑÑваÑиÑи ÑвоÑе ÑежÑе без паÑзе Ñ ÐºÐ°ÑиÑеÑи. ФлекÑибилан наÑÑавни план од два до ÑеÑиÑи године Ñклапа Ñе Ñ Ð²Ð°Ñе поÑÑоÑеÑе Ñадне и живоÑне обавезе.

ÐаÑÑеви за пÑиÑем: ÐоÑмално 2: 1 дипломÑ. ÐоÑеÑиÑе ÑÑÑаниÑÑ Ð¿ÑогÑама за виÑе деÑаÑа.

Сви Ðинг'Ñ Ð¦Ð¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ðµ Ðондон (онлине) пÑогÑами Ñе изводе на енглеÑком ÑезикÑ.

ÐÑÑÑне пÑедноÑÑи

 • ÐÑÑваÑиÑи иноваÑивне ÑезÑлÑаÑе ÑÑеÑа Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñлова.
 • ÐаÑÑиÑе иÑÑоÑиÑÑ, меÑÑнаÑодне одноÑе, ÑÑÑаÑеÑÐºÑ Ð¸ полиÑиÑÐºÑ ÑеоÑиÑÑ ÐºÐ¾Ñа окÑÑжÑÑе наÑÑложениÑе ÑвÑеÑÑке ÑигÑÑноÑне изазове.
 • ÐÑлаÑаÑÑ Ñе на знаÑе и иÑÑÑаживаÑа ÐдÑела за ÑÑÑдиÑе одбÑане, Школе за ÑÑÑдиÑе ÑигÑÑноÑÑи и ФакÑлÑеÑа дÑÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñка и Ñавне полиÑике.
 • УÑиÑе од виÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑоÑа Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи безбедноÑÑи и одбÑане.
 • СÑÑÑкÑÑÑиÑано вÑиÑеме ÑмÑежаваÑа, омогÑÑÑÑÑÑи вам да ÑазвиÑеÑе ÑмиÑлене пÑоÑеÑионалне одноÑе Ñа иÑÑомиÑÑениÑима.
 • ÐоÑÑигниÑе ÐРЦеÑÑ Ñ Ð¼Ð°Ñе од Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð°, ÐоÑÑдипломÑке дипломе Ñ 16 мÑеÑеÑи и ÐÐ Ñ Ð´Ð²Ð¸Ñе године.
 • Са малим велиÑинама ÑазÑеда, имаÑе коÑиÑÑи од блиÑке инÑеÑакÑиÑе инÑÑÑÑкÑоÑа и ÑаÑадÑе Ñа дÑÑгим ÑÑÑденÑима из ÑÐ²Ð¸Ñ ÐºÑаÑева ÑвеÑа.

ÐÑедноÑÑи ÑÑеÑа на даÑинÑ

 • ÐÑиÑÑÑпиÑе ÑÑÑдиÑÑким маÑеÑиÑалима и пÑедаваÑима Ñ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ ком ÑÑенÑÑкÑ, одакле год да Ñе налазиÑе Ñ ÑвеÑÑ.
 • ÐоÑниÑе и завÑÑиÑе на ваÑÑ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÑ Ñа ÑеÑÑ ÑÐ»Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ ÑаÑака годиÑÑе.
 • ÐÐ°Ñ ÑединÑÑвени ÑиÑÑем за ÑÑеÑе каÑÑÑела вам омогÑÑава да ÑÑÑдиÑаÑе ÑопÑÑвеним Ñемпом.
 • ÐÑкоÑиÑÑиÑе Ñве ÑÑлÑге ÑнивеÑзиÑеÑа без поÑÑеÑе кампÑÑÑ, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи каÑиÑеÑе, веллнеÑÑ Ð¸ ÑÑлÑге за оÑобе Ñа инвалидиÑеÑом.
 • ФлекÑибилноÑÑ, Ñако да можеÑе ÑÑиÑи како биÑÑе поÑÑигли ÑвоÑе аÑпиÑаÑиÑе без паÑзе Ñ ÐºÐ°ÑиÑеÑи.

ÐеÑÐ°Ñ ÐºÑÑÑа

ÐÐ / ÐÐ Ðип / ÐРЦеÑÑ Ñе оÑновни нови кÑÑÑ ÐºÐ¾Ñи комбиниÑа меÑÑнаÑодне одноÑе, воÑÐ½Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑÑ, ÑÑÑаÑеÑке ÑÑÑдиÑе и Ñегионалне ÑигÑÑноÑне ÑÑÑдиÑе како би обÑазовао ÑÑенике Ñ ÑемеÑним пиÑаÑима коÑа Ñе ÑиÑÑ Ð¼ÐµÑÑнаÑодне ÑигÑÑноÑÑи и конÑликÑне полиÑике. Са модÑлима коÑи покÑиваÑÑ Ð¼ÐµÑÑнаÑодне одноÑе, ÑÑÑаÑегиÑÑ Ð¸ иÑÑоÑиÑÑ ÑÑкоба, ÑаÑÐ±ÐµÑ Ð±ÐµÐ·Ð±ÑедноÑÑ, инÑелигенÑиÑÑ Ð¸ бÑдÑÑи ÑÑкоб, мÑлÑидиÑÑиплинаÑни пÑиÑÑÑп кÑÑÑа омогÑÑава вам да ÑÑекнеÑе ÑолиÑÑиÑко ÑазÑмиÑеваÑе глобалне ÑигÑÑноÑне индÑÑÑÑиÑе и изазове Ñ ÐºÐ¾Ñима Ñе ÑÑоÑава.

ÐоÑед ÑвоÑÐ¸Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑемаÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи, кÑÑÑ Ñежи да ÑÑанÑÑоÑмиÑе ваÑе иÑÑÑаживаÑке ÑпоÑобноÑÑи, Ñа модÑлима вÑеÑÑина ÑокÑÑиÑаним на кÑиÑиÑко ÑазмиÑÑаÑе и евалÑаÑиÑÑ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°. ÐоÑаÑеÑе да завÑÑиÑе ÑамоÑÑÐ°Ð»Ð½Ñ Ð¸ÑÑÑаживаÑÐºÑ Ð´Ð¸ÑеÑÑаÑиÑÑ ÐºÐ¾Ñа Ñе Ð²Ð°Ñ ÑвеÑÑи Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñки ÑÐ°Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¾ÐºÐ¾ меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñа.

СаÑÐ±ÐµÑ Ð±ÐµÐ·Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾ÑÑ Ñе комплекÑно и Ñве акÑÑелниÑе пиÑаÑе Ñ Ð´Ð°Ð½Ð°ÑÑем дигиÑализованом ÑвеÑÑ. ÐеÑиниÑиÑа Ñамог поÑма Ñе ÑиÑока, обÑÑваÑаÑÑÑи и ÑазÑмеваÑе онога ÑÑо Ñини ÑаÑÐ±ÐµÑ âнападâ, као и апаÑÐ°Ñ Ð·Ð° одбÑанÑ, аÑÑиÑекÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñа, ÑпÑавÑаÑе подаÑима и кампаÑе инÑоÑмиÑаÑа. ÐоÑава веÑÑаÑке инÑелигенÑиÑе додаÑе ÑÐ¾Ñ Ð²ÐµÑи ниво Ñизика Ð²ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð¼ дигиÑалном пеÑзажÑ. ÐРза меÑÑнаÑодне одноÑе Ñа ÑпеÑиÑализаÑиÑом за кибеÑнеÑиÑÐºÑ Ð±ÐµÐ·Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð¶Ðµ ÑÑÑденÑима да ÑÑваÑе ÑеоÑиÑÑ ÐºÐ¾Ñа ÑÑоÑи иза овог Ñложеног ÑвеÑа, иÑÑÑажÑÑÑÑи ÑазлиÑиÑе аÑпекÑе индÑÑÑÑиÑе Ñа ÑиÑем да понÑди пÑакÑиÑно ÑазÑмеваÑе безбедноÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑаÑегиÑа и пÑиÑÑÑпа.

Ðбог ÑпиÑÑнÑког и Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ (ÐÐ) ÐаÑÑваи Pathway иÑÑоÑиÑÑ Ð¸Ð½ÑелигенÑиÑе Ñ Ð¿Ð¾ÑледÑÐ¸Ñ 60 година, као оÑнова за ÑазÑмеваÑе ÑеоÑиÑе и ÑÑÑаÑегиÑе коÑи ÑÑ ÑкÑÑÑени Ñ Ð¿ÑикÑпÑаÑÑ Ð¾Ð±Ð°Ð²ÐµÑÑаÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñака и анализе. Ðва ÑаÑÑинанÑна облаÑÑ Ð¿ÑеÑзима нови аÑÐ¿ÐµÐºÑ Ñ 21. Ð²ÐµÐºÑ ÐºÐ°Ð´Ð° дигиÑалне ÑеÑнологиÑе и веÑÑаÑка инÑелигенÑиÑа ÑедеÑиниÑÑ Ð½Ð°Ñе ÑазÑмеваÑе пÑиÑоде инÑоÑмаÑиÑа. ÐС Ñе иÑÑовÑемено пÑакÑиÑна, иÑÑоÑиÑÑка и ÑеоÑиÑÑка, поÑÑавÑаÑÑÑи ÑемеÑе за пÑоÑÐ²Ð°Ñ ÐºÐ°ÑиÑеÑе везане за обавÑеÑÑаÑне поÑлове.

ФоÑÐ¼Ð°Ñ Ð¸ оÑеÑиваÑе кÑÑÑа

УÑиÑи

ÐÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам Ñе поÑебно дизаÑниÑан за онлине пÑбликÑ. ÐоÑиÑÑи низ инÑеÑакÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð°ÐºÑивноÑÑи како би подÑжао ÑÑеÑе, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи ÑоÑÑме за диÑкÑÑиÑÑ, онлине ÑиÑаÑа, инÑеÑакÑивна пÑедаваÑа, видео и онлине ÑÑÑоÑиÑале. Ðд ÑÑÑденаÑа Ñе оÑекÑÑе да поÑаÑаÑÑ Ð¾ÐºÐ¾ 22 ÑаÑа ÑÑÑдиÑаÑа ÑедмиÑно. ÐоÑед онлине ÑеÑÑÑÑа за ÑÑеÑе коÑи ÑÑ Ð¿Ð¾Ñебно дизаÑниÑани за Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам, ÑÑениÑи Ñе имаÑи пÑиÑÑÑп ÑÑлÑгама Ðинг'Ñ Ð¦Ð¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ðµ Ðондон ÐибÑаÑи, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи елекÑÑонÑке ÑеÑÑÑÑе и подÑÑÐºÑ Ð¼ÐµÐ½ÑоÑима на инÑеÑнеÑÑ.

ÐÑоÑена

СÑÑденÑи на овом пÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ð¾ÑÑеÑÑÑÑ Ñе комбинаÑиÑом пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑева и онлине пÑезенÑаÑиÑа. ÐеÑоде пÑоÑене Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ñе ÑазликоваÑи измеÑÑ Ð¼Ð¾Ð´Ñла, али Ñваки модÑл Ñе ÑкÑÑÑиÑи Ñедан или виÑе Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑода. ÐÑиÑеме ÑÑÑдиÑе и меÑоде пÑоÑÑене коÑе ÑÑ Ð³Ð¾Ñе опиÑане ÑÑ ÑипиÑне и даÑÑ Ð²Ð°Ð¼ добÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÐºÑ ÑÑа можеÑе оÑекиваÑи. ÐеÑÑÑим, они Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¿ÑомиÑениÑи ако Ñе модÑли пÑогÑама пÑомиÑене.

ÐапÑедак Ñ ÐºÐ°ÑиÑеÑи

ÐÑÑÑ Ñе идеалан за Ñве оне коÑи желе да наÑÑаве каÑиÑеÑÑ Ñ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ коÑÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи коÑа Ñе бави пиÑаÑима меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñа. То може ÑкÑÑÑиваÑи Ñлоге Ñ Ð´ÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¾Ñ ÑлÑжби, невладине оÑганизаÑиÑе, Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ñ Ð¸Ð»Ð¸ наÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°Ð´Ñ, оÑÑжане Ñнаге, ÐиниÑÑаÑÑÑво ÑнÑÑÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñлова, иÑÑÑаживаÑке ÑенÑÑе за полиÑикÑ, или пÑиваÑне обавÑеÑÑаÑне и ÑигÑÑноÑне компаниÑе. ТакоÑе може биÑи погодан за новинаÑе или паÑламенÑаÑне ÑавÑеÑнике коÑи извÑеÑÑаваÑÑ Ð¾ меÑÑнаÑодним пиÑаÑима.

ÐÑÑÑ Ð¿ÑедÑÑавÑа ÑÑÑденÑе Ñа напÑедним знаÑима из меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ безбедноÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑаÑегиÑа Ñа ÑиÑем ÑиÑовог ÑнапÑеÑеÑа на позиÑиÑе лидеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¸Ð²Ð¾Ð° Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ð¼ облаÑÑима. То га Ñини идеалним за пÑоÑеÑионалÑе коÑи Ñе надаÑÑ Ð´Ð° Ñе ÑнапÑиÑедиÑи ÑвоÑе поÑÑоÑеÑе каÑиÑеÑе или пÑомиÑениÑи каÑиÑеÑÑ Ñ Ð¿ÑоÑеÑиÑÑ ÑнÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодне или конÑликÑне полиÑике.

ÐÑепоÑÑке

ÐÐ¾Ñ Ñадни Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñе веома заÑзеÑ. Ðного пÑÑÑÑем и моÑам да пÑоводим вÑеме код кÑÑе Ñа ÑвоÑом поÑодиÑом. Ðнао Ñам да моÑам да Ð¸Ñ Ð¶Ð¾Ð½Ð³Ð»Ð¸Ñа и некако Ñе Ñклопим Ñ ÐºÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑÑ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð°Ð²ÐµÐ·Ð°. Ðило да ÑÑе код кÑÑе или на поÑлÑ, можеÑе добиÑи пÑиÑÑÑп кÑÑÑÑ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ када. ÐÐ²Ð°Ñ ÐºÑÑÑ Ñе дизаÑниÑан Ñако да одговаÑа мом ÑÐ°Ð´Ñ Ð¸ лиÑном живоÑÑ, због Ñега Ñам га и изабÑао.

- Салио, Ðинг'Ñ Ðнлине ÑÑÑденÑ

ÐÑÑÑне инÑоÑмаÑиÑе

 • ТÑаÑаÑе: ÐÐ: наÑмаÑе 2 године, наÑвиÑе 6 година; ÐÐÐип: минимÑм 16 меÑеÑи, макÑимално 4 године; ÐÐЦеÑÑ: минимÑм 8 меÑеÑи, макÑимално 3 године
 • ÐаÑин ÑÑÑдиÑа: Ðнлине / ÑÑеÑе на даÑинÑ
 • Ðод кÑÑÑа: 123
 • ÐнÑÑиÑÑÑиÑа коÑа додÑеÑÑÑе нагÑадÑ: Ðинг'Ñ Ð¦Ð¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ðµ Ðондон
Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

The Dickson Poon School of Law, King's College London is one of the oldest law schools in England and recognised globally as one of the top 10 UK law schools in the world. The School was established i ... Pročitajte više

The Dickson Poon School of Law, King's College London is one of the oldest law schools in England and recognised globally as one of the top 10 UK law schools in the world. The School was established in 1831 and has played an integral role in the life of King's since the university was formed almost 200 years ago. Pročitajte manje